Khác biệt giữa hạt chia và hạt é

Khác biệt giữa hạt chia và hạt é